ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216943

Ключові слова:

цивільно-правовий захист, право інтелектуальної власності, порушення права інтелектуальної власності, ЄС

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових аспектів цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Розкрито основні способи цивільного захисту, як універсальні способи захисту, через призму захисту порушеного права на результати інтелектуальної діяльності. Приділено увагу дослідженню спеціальних способів захи-
сту права інтелектуальної власності. Вказується, що застосування як універсальних цивільно-правових способів захисту, так і відповідно спеціальних відповідає принципу цивільної диспозиції. У статті приділено увагу також питанню визначення критеріїв судової дискреції щодо обрання судом при вирішенні справи способів захисту, які безпосередньо не передбачені в законі.

Біографія автора

Андрій Шабалін, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат юридичних наук, керівник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень, адвокат

Посилання

Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. С. Захист права інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. Київ : «К.І. С.». 2007. 448 с.

Цивільний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (дата звернення: 02.04.2020).

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 02.04.2020).

Про деякі питання практики вирішення спорів, повʼязаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print (дата звернення 02.04.2020).

Про авторське право і суміжні права : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (дата звернення: 02.04.2020).

Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія. Київ : ДП «Вид. Дім «Персонал». 2014. 620 с.

Господарський процесуальний кодекс України. Офіційний сайти Верховної Ради України. URK : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (дата звернення: 02.04.2020).

Андрюшин А. Г. Интеллектуальная собственность и гражданско-правовые способы её защиты : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Астраханский государственный университет. Волгоград. 2006. С. 164−167. 20 с.

Штефан О. О. Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники. 2017. 544 с.

Директиви Європейського парламенту та Ради Європи № 2001/29/ЄС. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01 (дата звернення: 02.04.2020).

Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Сonsili. URL : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf. (дата звернення: 02.04.2020).

Шабалін А. В. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. 6(110). С. 46–53.

Дизайнерское бюро Archpole обвинило «Шереметьево» в плагиате мебели. URL : https://rb.ru/news/archpole-sheremetevo/ (дата звернення: 02.04.2020).

=======================

Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V. O., Sheveleva T. M., Vasylenko I. E., Drobiazko V. S. Zakhyst prava intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsionalnoho zakonodavstva ta yikh pravozastosuvannia. Praktychnyi posibnyk. Kyiv : «K.I. S.». 2007. 448 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, povʼiazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti : Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 17.10.2012 № 12 (zi zminamy). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print (data zvernennia 02.04.2020).

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (data zvernennia: 02.04.2020).

Pototskyi M. Yu. Hospodarsko-pravovyi zakhyst intelektualnoi vlasnosti v Ukraini : monohrafiia. Kyiv : DP «Vyd. Dim «Personal». 2014. 620 s.

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Ofitsiinyi saity Verkhovnoi Rady Ukrainy. URK : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04.06.2019 u spravi № 916/3156/17. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (data zvernennia: 02.04.2020).

Andriushyn A. H. Yntellektualnaia sobstvennost y hrazhdansko-pravovыe sposobы eё zashchytы : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Astrakhanskyi hosudarstvennыi unyversytet. Volhohrad. 2006. S. 164−167. 20 s.

Shtefan O. O. Tsyvilno-protsesualnyi zakhyst subiektyvnoho avtorskoho prava: teoriia, zakonodavstvo, sudova praktyka : monohrafiia. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky. 2017. 544 s.

Dyrektyvy Yevropeiskoho parlamentu ta Rady Yevropy № 2001/29/IeS. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01 (data zvernennia: 02.04.2020).

Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Sonsili. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf. (data zvernennia: 02.04.2020).

Shabalin A. V. Deiaki pytannia zakhystu prava intelektualnoi vlasnosti v YeS. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. 6(110). S. 46–53.

Dyzainerskoe biuro Archpole obvynylo «Sheremetevo» v plahyate mebely. URL : https://rb.ru/news/archpole-sheremetevo/ (data zvernennia: 02.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті